Đá quý tại Việt Nam

Thị Trường Đá Quý Việt Nam: Tiềm Năng và Thách Thức

Tìm hiểu về thị trường đá quý Việt Nam, từ tiềm năng phát triển đến những thách ...

Quy Trình Khai Thác và Chế Tác Đá Quý Ở Việt Nam

Khám phá quy trình khai thác và chế tác đá quý ở Việt Nam, từ khảo sát địa chất,...

Địa Điểm Khai Thác Đá Quý Nổi Tiếng Ở Việt Nam

Khám phá các địa điểm khai thác đá quý nổi tiếng ở Việt Nam như Yên Bái, Quỳ Châ...

Các Loại Đá Quý Phổ Biến Tại Việt Nam

Khám phá các loại đá quý phổ biến tại Việt Nam như ruby, sapphire, spinel, aquam...

Lịch Sử và Phát Triển Ngành Đá Quý Tại Việt Nam

Khám phá lịch sử và sự phát triển của ngành đá quý tại Việt Nam, từ khai thác tự...

Ngọc Xanh Biển - (Aquamarine quartz)

Ngọc xanh biển hay ngọc berin hay là một loại đá quý màu xanh berin. Ngọc berin ...